Ochrana osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

1.1.
Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu/pobytu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat osobní údaje zákazníka a jeho spolucestujících v rozsahu:
jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa a číslo cestovního pasu. V případě vyřizování vstupních víz požadujeme též  sdělení státní příslušnosti, data vydání pasu, platnosti pasu a místa jeho vydání. Všechny osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

1.2.
Pro účely plnění smlouvy o zájezdu/pobytu budou informace uvedené v čl. 1.1 v nezbytném minimálním rozsahu (jméno a příjmení) poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům a leteckým přepravcům ). Údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu/pobytu, v programu zájezdu a v pokynech k odjezdu na zájezd. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho údaje budou poskytnuty hotelům a leteckým přepravcům v této třetí zemi.

1.3
Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

1.4
Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a  e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou elektronické pošty. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník kdykoliv vznést námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@ck-tilia.cz. V tomto případě budou údaje vyřazeny z databáze klientů a nebudou využívány pro účely marketingu.

1.5
Cestovní kancelář Ludmila Tvrdoňová, TILIA, nepoužívá k vlastní propagaci fotografie nebo videozáznamy svých klientů během zájezdu.  Pokud by k tomu ve výjimečném případu došlo, vyžádá si vždy předem souhlas osoby, jejíž práva by tímto zveřejněním mohla být dotčena.

1.6
Výše uvedená ustanovení článku 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

1.7
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

1.7.1
Souhlas s uveřejněním své fotografie na internetových stranách cestovní kanceláře může kdykoliv odvolat.

1.7.2
Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

1.7.3
Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud
(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů,
(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití,
(iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků,(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

1.7.4
Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.7.5
Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
(i) účel zpracování, (ii)  kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo    budou zpřístupněny, (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v)  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu, (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

1.7.6
Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:
(i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

V Brně  25. 5. 2018

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.