Cestovní pojištění

Pro minimalizaci rizik, které Vás na cestách mohou potkat, Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění Pojišťovny UNIQA nebo Generali České pojišťovny.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.

Rádi pro Vás sjednáme cestovní pojištění UNIQA  nebo pojištění  Generali České pojišťovny TURISTA, vhodné zejména pro dražší pobyty.

Pro sjednání pojištění je třeba znát:

 

A. Pojišťovna UNIQA


UNIQA Basic
Komplet se stornem zájezdu - sazba K5S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 5 000 000
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)    1 500 000
Pojištění zpoždění letu (AS)         5 000
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)       5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    150 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            300
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000
Pojištění zavazadel - celkem       15 000 
Pojištění zavazadel - 1 ks maximálně        5 000
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      15 000
Pojištění nevyužité dovolené      15 000
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě 10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradí doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 28 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 47 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den

 

UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba K6S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K6S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  6 000 000
Pojištění asistenčních služeb 6 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 6 000 000
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)    1 800 000
Pojištění zpoždění letu (AS)         5 000
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)       5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    180 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    450 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            450
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000
Pojištění zavazadel - celkem       25 000 
Pojištění zavazadel - 1 ks maximálně        10 000
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      30 000
Pojištění nevyužité dovolené      20 000
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě 10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradí doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 39 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 66 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den

 

UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba K7S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K7S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  7 000 000
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 7 000 000
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)    2 100 000
Pojištění zpoždění letu (AS)         5 000
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)       5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    600 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            600
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Pojištění zavazadel - celkem       40 000 
Pojištění zavazadel - 1 ks maximálně        20 000
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      60 000
Pojištění nevyužité dovolené      40 000
 
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 57 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 95 Kč à osoba a den
Připojištění COVID-19 - u této sazby nelze sjednat  


Otázky a odpovědi  k pojištění Uniqa v souvislosti s COVID-19

  1. Léčebné výlohy - budou krýt vše jako doposud? Vztahují se i na léčbu COVID-19

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí od pojišťovny Uniqa kryjí onemocnění Covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případě i repatriace pacienta do ČR.) To vše s jedinou výjimkou: krytí se nevztahuje na státy/oblasti, do nichž  není doporučeno cestovat podle aktuálních informací na webu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Ty jsou každodenně upravovány podle současné situace. Pokud by klient jel do nedoporučené oblasti, nemůže počítat s tím, že jeho cestovní pojištění Uniqa je platné. Pokud je země v tzv. "semaforu" vyznačena červeně, jsou z krytí vyloučeny všechny situace v souvislosti s koronavirem. Stejně tak nelze vycestovat do oblastí, kam lokální autorita zakáže možnost vstupu. Pokud dojde k vyhlášení "nedoporučení" až v době pobytu, tedy nikoliv v okamžiku vycestování, cestovní pojištění platné je a vztahuje se i na Covid 19. Klient je ovšem povinen řídit se místními nařízeními a dodržovat všechna místní opatření.

  1. Co dělat v případě uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření (a neměl prokazatelně možnost se navrátit doČR), platí následující pravidla:

- pojišťovna Uniqa prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu. Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

- cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod. (ZDE JE VŠAK MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ viz dále)

- zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak místními.

  1. Na co se vztahuje pojištění storna? Bude platit storno i v případě, že by někdo dostal Covid-19 nebo se třeba ocitl v lékařem/hygienou nařízené karanténě?

Pojištění na storna se vztahuje především na zdravotní problémy dotyčného klienta, případně nejbližších rodinných příslušníků. Dále na nenadálé situace v rodině, jako je úmrtí, závažné operace (i zvířete, které mělo cestovat s turistou), nutná účast v soudním stání, nesložení maturitní a podobné zkoušky plus tzv. vztahové vážné situace, jako je zrušení svatby, rozvodové řízení apod. Onemocnění Covidem-19 je důvodem pro uplatnění storna, karanténa (i nařízená) bez potvrzené diagnózy nikoliv.

  1. Jak funguje asistenční služba?

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici 24/7 asistenční služba Uniqa. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

 

ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 - pojišťovna UNIQA

Připojištění lze sjednat pouze pro pojištěné osoby, které si sjednaly pojištění Uniqa. Připojištění nelze sjednávat k pojištění jiných pojišťoven.

Pojistitel uhradí na rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií/epidemií:

1.
Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- v případě preventivní karantény nařízené oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

2.
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

3.
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR ještě před odjezdem  nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.

Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného pojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

4.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět.)


PREVENTIVNÍ DOMÁCÍ KARANTÉNA NEBO UZAVŘENÍ HRANIC (PŘÍPADNĚ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ NEBO VSTUPU DO CÍLOVÉ OBLASTI) NAŘÍZENÍM OPRÁVNĚNÉHO ORGÁNU NENÍ PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ.


B. Generali Česká pojišťovna

Pojištění TURISTA - paušál - pobyt do 60 dnů

Druhy pojištění, pojistné částky  PČ v Kč
Léčebné výlohy 6 000 000
Zubní ošetření      20 000
Zhotovení ortéz      20 000
Oprava zubních protéz        2 000
Opatrovník - doprava, ubytování, strava      30 000
Ztráta cestovních dokladů        5 000
Zmeškání odjezdu        5 000
Náklady při zpoždění odjezdu        5 000
Odškodnění při únosu      20 000
Zprostředkování finanční pomoci    100 000
Zásah horské služby    500 000
Nezbytné léčení úrazu      20 000
Trvalé následky úrazu 200 000
Smrt úrazem    100 000 
Odpovědnost na zdraví    2 000 000
Odpovědnost na věci       1 000 000
Finanční škoda 500 000
Pojištění zavazadel 5 000
Zpoždění zavazadel     500 000
Právní ochrana       200 000
Pojištění stornovacích poplatků - 80 % maximálně do výše     100 000
 
Sazba pojistného pro oblast CELÝ SVĚT 860 Kč za osobu a pobyt do 60 dnů 

 

Generali Česká pojišťovna - informace a rady pro cestovatele

Pobyt v zahraničí a situace spojená s onemocněním COVID-19

Cestovní pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 hradí náklady spojené s léčbou pouze za předpokladu, že k nákaze došlo v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) nevydalo varování nebo doporučení necestovat z důvodu onemocnění COVID-19.

V lokalitě, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat i nadále pojištění léčebných výloh (a všechna ostatní pojištění) kryjí ostatní situace, které se netýkají nákazy onemocnění COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.

Kdy nelze cestovní pojištění uplatnit?

V případě vycestování do lokality, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat, se cestovní pojištění nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. si za těchto okolností bude muset cestovatel hradit z vlastních zdrojů.
Pokud se klient v zahraničí ocitne v nařízené karanténě z preventivních důvodů nebo bude muset podstoupit preventivní test (nebude prokázáno onemocnění COVID-19), pak takové náklady pojišťovna v rámci cestovního pojištění nehradí, stejně tak jako spolucestujícím osobám, u kterých nebude onemocnění prokázáno.

Pojištění storno cesty - nenastoupení na cestu z důvodu obavy z onemocnění COVID-19

Samotná obava uz nákazy onemocněním COVID-19 v zemích či oblastech, do kterých nebylo vydáno varování nebo doporučení necestovat, není důvodem pro vznik pojistné události. Pojištění stornovacích poplatků nelze v tomto případě uplatnit.

Když onemocním COVID-19 v zemi, pro kterou MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat, jak mi pomůže cestovní pojištění?

V takovém případě hradí Generali Česká pojišťonva veškeré náklady, které s léčbou onemocnění COVID-19 v dané zemi nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh a dalších pojištění zcela kryje.

Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s COVID-19?

Pro tyto případy cestovní pojištění náklady kryje. Příkladem může být situace, když si v zemi, kam se nedoporučuje cestovat, zlomíte nohu.

 

 

Aktualizace: 12. 8. 2020

 


Reference - ohlasy klientů

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Odhlášení

KONTAKT:

Internetová cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11
625 00 Brno
Česká republika
Telefon: 530 311 708
Mobil: 602 851 313 a 602 627 290
E-mail: tiliack-tilia.cz
http://www.ck-tilia.cz
 
 
V důsledku koronavirových opatření a následných ekonomických dopadů zrušila cestovní kancelář kamennou provozovnu v centru Brna a pracuje v režimu home office. Jsme Vám k dispozici na telefonu a na internetu od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00, v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00. Pokud se chcete sejít k jednání, domluvíme si schůzku v některé z kaváren v centru Brna.
Další kontaktní informace
Cestovní kancelář TILIA

GOparking - parkování u letiště
Click2claim