Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZÁJEZDŮ A POBYTŮ
 cestovní kanceláře  Ludmila Tvrdoňová - TILIA, IČO 469 49 739
platné od 1. 8. 2020

 

 1.    Úvodní ustanovení

      Cestovní kancelář Ludmila Tvrdoňová - TILIA, IČO 46949739, adresa U Hřiště 196/11, 62500 Brno se zabývá prodejem zájezdů a pobytů.

      Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu nebo pobytu.

      Cestovní kancelář informuje zákazníka, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději předtím, než zákazník učiní závaznou objednávku. Cestovní kancelář předá zákazníkovi příslušný formulář podle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů, který musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd nebo pobyt a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.

 

2.    Vznik smluvního vztahu

2.1

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ludmila Tvrdoňová - TILIA -  (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) odsouhlasené  Smlouvy o zájezdu/pobytu potvrzené cestovní kanceláří,   (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a vstupuje v platnost úhradou zálohy na  účet CK. Nedílnou součástí Smlouvy je program zájezdu u poznávacích zájezdů a popis ubytovacích kapacit uveřejněný na internetových stranách CK Tilia u pobytových zájezdů.

2.2
Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření Smlouvy o zájezdu/pobytu. Za závazné potvrzení se považuje: podpis Smlouvy o zájezdu/pobytu ve lhůtě určené CK nebo jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený v e-mailové, telefonické nebo jiné komunikaci.

2.3

Předáním vyplněné Smlouvy o zájezdu/pobytu  zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné obchodní  podmínky CK  uznává a souhlasí s nimi.

2.4

Písemným potvrzením Smlouvy o zájezdu/pobytu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

2.5

Nabídkové listy  zájezdů a služeb jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před poskytnutím služeb podle smlouvy případné změny údajů uvedených v původní nabídce.  V případě, kdy se údaje ve smlouvě odlišují od nabídkového listu nebo údajů na internetu, jsou závazné údaje, uvedené a podepsané ve smlouvě.

2.6

Zákazník svým podpisem či jiným způsobem odsouhlasení (e-mailová komunikace) osvědčuje, že:

 

 1. mu byly spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu/pobytu zaslány Všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu/pobytu, a že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni ve smlouvě uvedení cestující souhlasí;
 2. mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu/pobytu;
 3. mu byl předán či předložen doklad o pojištění CK proti úpadku;
 4. mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a cestovních služeb;
 5. mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních požadavcích státu určení;
 6. mu byl předán kontakt na zástupce pořadatele;
 7. je oprávněn uzavřít Smlouvu o zájezdu/pobytu, a to i ve prospěch dalších osob, které ho k tomuto úkonu řádně pověřily;
 8. pokud zákazník uzavírá Smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastní nezletilého na všech částech zájezdu;

2.7

Pokud zákazník uzavírá Smlouvu o zájezdu/pobytu za či ve prospěch dalších osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.

2.8
Není-li v podrobném vymezení zájezdu/pobytu uvedeno jinak, zájezdy/pobyty pořádané CK Tilia nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

2.9
Není-li v podrobném vymezení zájezdu/pobytu uvedeno jinak, rozumí se, že jsou služby vedoucího zájezdu/průvodce poskytovány v českém (event. slovenském) jazyce.

 

 3.    Platební podmínky

3.1

CK má právo na zaplacení souhrnné ceny služeb před jejich poskytnutím.

3.2
CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 40 % ze souhrnné ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek souhrnné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 31 dnů před plněním smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 31 dnů před plněním smlouvy je zákazník povinen uhradit 100 % souhrnné ceny.

3.3
Platba se provádí bankovním převodem, složením částky na pokladně kterékoliv pobočky ČSOB nebo poštovní poukázkou na účet cestovní kanceláře. Platby v hotovosti nepřijímáme. Při nákupu v kanceláři obchodního zástupce se zákazník řídí podmínkami zástupce.

3.4
Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.

3.5
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu/pobytu zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

3.6
V případě platby poukázkami či poukazy, které poskytuje zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené množství těchto poukázek a jen pokud to CK akceptuje. Poukázky lze uplatnit pouze  na zájezdy pořádané CK. Poukázky lze uplatnit v plné nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova odstoupení od Smlouvy o zájezdu či zrušení zájezdu ze strany CK.

 

4.    Cena

4.1
Cenou zájezdu/pobytu se rozumí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

4.2
Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů.

4.3
CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu/pobytu v případě, že dojde ke zvýšení: 

 1. ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie;
 2. daně, jakákoliv dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle Smlouvy o zájezdu/pobytu třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou;
 3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb o více než 10 %.


4.4
CK doručí oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu/pobytu. V oznámení uvede CK důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení.

 4.5
Zvýšení ceny o více jak 8 % dává zákazníkovi právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu/pobytu bez zaplacení odstupného.

4.6
Pokud dojde mezi uzavřením Smlouvy o zájezdu/pobytu a zahájením zájezdu ke snížení nákladů, má zákazník právo na snížení ceny. V tomto případě má CK právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, která má být zákazníkovi vrácena. 


5.   
Práva a povinnosti zákazníka

5.1  Základní práva zákazníka

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb;
 2. právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v prvotní nabídce, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad - adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o služby, jichž se účastní nezletilá osoba;
 3. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách;
 4. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 8 těchto Všeobecných podmínek;
 5. právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka. Oznámení musí být doručeno CK nejméně  7 dní před plněním smlouvy;
 6. právo na reklamaci vad v souladu s článkem 9. těchto podmínek;
 7. právo na ochranu dat, která uvádí ve Smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami (dále speciífikovánov Příloze 1);

         právo obdržet spolu se Smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a

        způsob oznámení pojistné události, jsou-li předem sestavené kombinace služeb zájezdem podle zákona 159/1999 Sb.

 1. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (viz bod Reklamace);

 5.2   Základní povinnosti zákazníka

 1. poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.) ;
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plnění smlouvy, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;
 3. nahlásit účast cizích státních příslušníků;
 4. zaplatit cenu zájezdu/pobytu v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy ve stanoveném termínu, má CK právo od smlouvy odstoupit a účtovat odpovídající stornopoplatek
 5. bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb;
 6. převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb;
 7. dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů;
 8. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat;
 9. řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu služeb je CK oprávněna zákazníka z účasti na dalších službách vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb;
 10. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu/pobytu;
 11. uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;
 12. v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka, oznámí toto písemně dle čl. 5.1 e těchto podmínek.


6.   
Práva a povinnosti cestovní kanceláře

 • CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
 • CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
 • CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi příslušný doklad.
 • CK je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám a o případných změnách.
 • CK je povinna doručit vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu/pobytu podrobné pokyny na cestu a cestovní doklady nutné pro cestu. Pokud je zájezd doprovázen průvodcem, předá nezbytné cestovní doklady při zahájení cesty průvodce. Při prodeji, který se uskuteční v kratší době, budou pokyny a doklady předány ihned po zakoupení zájezdu/pobytu.

 

7.    Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení služeb

 1. 1 Před zahájením zájezdu/pobytu a čerpání služeb:


7.1.1
Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např.programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd/pobyt zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

7.1.2

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy , příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:

 • při zrušení služeb cestovní kanceláří
 • při změně termínu objednaných služeb o více než 48 hodin
 • při závažné změně programu, trasy, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny za služby; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové /odjezdové/ trasy z dopravních, bezpečnostních a jiných vážných důvodů.

 7.1.3

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

7.1.4

CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů nebo z důvodu vyšší moci. O zrušení služeb je CK povinna zákazníka informovat písemně nejpozději: do 20 dnů před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní, 7 dnů před odjezdem  v případě cest trvajících dva až šest dní a 48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.

7.1.5

CK je oprávněna zrušit zájezd také z jiných důvodů, v takovém případě je povinna zákazníka písemně  informovat dle bodu 7.1.4 těchto podmínek.

 

 1. 2 V průběhu zájezdu/pobytu

 7.2.1

CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v jejich průběhu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:

 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající charakteru služeb;
 • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění;
 • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

7.2.2

V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění  služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.

7.2.3

CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí, přírodní katastrofy  a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a souhrnné ceny.

 7.2.4

U služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy a transferů a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu".

7.2.5

CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepřízně počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

 

8.    Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

8.1
Zákazník má právo kdykoliv před plněním smlouvy od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí podat písemně, nejlépe e-mailem, eventuelně telefonicky. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je o odstoupení (stornu) prokazatelně informována cestovní  kanceláři, která písemně (e-mailem) portvrdí, že vzala tuto skutečnost na vědomí.

8.2

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK stornopoplatky. Stornopoplatky jsou odstupňovány dle času oznámení storna a činí vždy uvedená procenta z celkové ceny služeb bez zaplaceného pojištění:

 1.  10 % - 61 a více dní před odjezdem                
 2.  20 % - 60 - 50 dnů před  odjezdem                 
 3.  50 % - 49 - 30 dnů před odjezdem                  
 4.  75 % - 29 - 15 dnů před odjezdem                  
 5.  90 % - 14 - 7   dnů před odjezdem                
 6.  100 % - 6 a méně dnů před odjezdem             
 7.  100 % - při nedostavení se k odletu

 8.3
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

8.4

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování služeb. Do počtu dnů se nezapočítává den započetí poskytovaných služeb (odletu, odjezdu či nástupu na ubytování apod.).

8.5
Pokud zákazník v termínu dle smlouvy nezačne odebírat služby nebo svojí vinou služby zamešká nebo mu okolnosti neumožňují je odebrat, má CK nárok na úhradu ztráty, která ji tím vznikne, popřípadě na úhradu souhrnné ceny všech poskytovaných služeb.V případě, že zákazník v průběhu poskytování služeb svévolně službu neodebere nebo plně nevyčerpá, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

8.6

V případě změny jména zákazníka dle písm. e) článku 5. (Práva zákazníka) účtuje CK poplatek za překnihování letenky určený leteckou společností.

8.7
Požaduje-li  zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek odpovídající stornopoplatkům, kterými je cestovní kancelář ze strany dodavatelů zatížena.

 

9.    Práva z vadného plnění zájezdu a pomoc v nesnázích

 9.1

CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu/pobytu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

9.2
Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytnuta dle uzavřené Smlouvy o zájezdu/pobytu.

9.3
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.

9.4
Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší.

9.5
Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady bez zbytečného odkladu sdělit v místě vzniku průvodci/místnímu delegátovi, případně recepci v hotelu při pobytech, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, bude na místě sepsán reklamační protokol. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně a je povinen poskytnout součinnost při jejím uplatnění a vyřízení.

9.6
Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě Smlouvy o zájezdu/pobytu bezprostředně po zjištění vady, cestovní kancelář mu slevu z ceny nepřizná.

9.7
CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

9.8
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

9.9
CK nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním Smlouvy o zájezdu/pobytu, prokáže-li, že jí ve splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

9.10
Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu/pobytu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a poškození zavazadel takto:

- dle čl.22 Varšavské dohody doplněné a pozměněné Haagským protokolem za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku maximálně 250.000 zlatých francouzských franků, za škodu na zapsaném zavazadle na částku maximálně 250 zlatých francouzských franků/kg a na nezapsaném zavazadle na částku 5.000 zlatých francouzských franků u každého cestujícího,

- dle Montrealské dohody, (tj. pro mezinárodní leteckou dopravu zahrnující nástupní, výstupní bod či  bod přerušení cesty v USA) za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku maximálně 75.000 USD včetně veškerých právních výloh, resp. 58.000 USD bez právních výloh.

9.11
Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

9.12
V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 

10. Pojištění, doklad o pojištění

 1. 1 Povinné smluvní pojištění CK

10.1.1
V případě, kdy předem sestavená kombinace služeb je zájezdem podle zákona1, uzavírá CK se zákazníkem Smlouvu o zájezdu/pobytu. Smlouva o zájezdu/pobytu je současně Dokladem o pojištění podle § 6 odst. 3 zák.č. 159/1999 Sb.  Na zájezd/pobyt podle Smlouvy o zájezdu/pobytu se vztahuje pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
 3. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze_z části.

10.1.2
Pro případ repatriace ze zahraničí podle bodu a) vybaví CK zákazníka před nástupem na cestu asistenční kartičkou pojišťovny s potřebnými informacemi a kontakty. V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

10.1.3
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění  Smlouvy o zájezdu/pobytu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

 

10.2  Cestovní pojištění zákazníka

10.2.1
Cestovní kancelář důrazně doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které pokrývá rizika spojená s cestováním (léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, zavazadla, odpovědnost za škodu a především storno zájezdu).

10.2.2
Cestovní kancelář předá každému zákazníkovi nabídku cestovního pojištění, které si zákazník může jejím prostřednictvím sjednat. Pojistná smlouva na cestovní pojištění zákazníka tak vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. V případě pojistných událostí poskytuje CK potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření a jiné výdaje a zákazník si vyřizuje pojistnou událost s pojišťovnou samostatně.

10.2.3
Při stornu zájezdu ze strany zákazníka se zaplacené pojištění_nevrací.

10.2.4
V případě, že zákazník nemá zájem o pojištění nabízené ze strany cestovní kanceláře, je povinen tuto informaci napsat na Smlouvu o zájezdu/pobytu a stvrdit svým podpisem, že má sjednáno vlastní cestovní pojištění s krytím léčebných výloh do minimální výše 1 500 000 Kč a pojištění na storno zájezdu.

10.2.5
V případě psychických onemocnění, na která se cestovní pojištění nevztahuje, nenese cestovní kancelář žádnou odpovědnost za následky, škody, léčebné výlohy, které způsobí takto nemocný člověk vlastní nedbalostí, neznalostí a nezodpovědností.

 

11. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

11.1.
Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu/pobytu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat osobní údaje zákazníka a jeho spolucestujících v rozsahu:

jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa a číslo cestovního pasu. V případě vyřizování vstupních víz požadujeme též  sdělení státní příslušnosti, data vydání pasu, platnosti pasu a místa jeho vydání. Všechny osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

11.2.
Pro účely plnění smlouvy o zájezdu/pobytu budou informace uvedené v čl. 11.1 v nezbytném minimálním rozsahu (jméno a příjmení) poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům a leteckým přepravcům ). Údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu/pobytu, v programu zájezdu a v pokynech k odjezdu na zájezd. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho údaje budou poskytnuty hotelům a leteckým přepravcům v této třetí zemi.

11.3
Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

11.4
Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a  e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou elektronické pošty. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník kdykoliv vznést námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@ck-tilia.cz. V tomto případě budou údaje vyřazeny z databáze klientů a nebudou využívány pro účely marketingu.

11.5
Cestovní kancelář Ludmila Tvrdoňová, TILIA, nepoužívá k vlastní propagaci fotografie nebo videozáznamy svých klientů během zájezdu.  Pokud by k tomu ve výjimečném případu došlo, vyžádá si vždy předem souhlas osoby, jejíž práva by tímto zveřejněním mohla být dotčena.

11.6
Výše uvedená ustanovení článku 11 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

11.7
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

11.7.1
Souhlas s uveřejněním své fotografie na internetových stranách cestovní kanceláře může kdykoliv odvolat.

11.7.2
Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

11.7.3
Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:


(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů,

(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití,
(iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků,(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

11.7.4
Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.7.5
Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

(i) účel zpracování, (ii)  kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo    budou zpřístupněny, (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v)  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu, (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

11.7.6
Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:

(i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

12. Závěrečná ustanovení

 Tyto Všeobecné obchodní  podmínky CK Ludmila Tvrdoňová - TILIA  vstupují v platnost dne 1. 8. 2020 a vztahují se obecně na všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy.

 

 

S veškerými výše uvedenými podmínkami souhlasím,  a to i jménem všech výše uvedených osob, které mne k uzavření smlouvy zmocnily, což stvrzuji svým podpisem.

 

 

 

Místo a datum:……………………………………………………

 

 

 

Podpis zákazníka:………………………………………………………….

 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.